تعرفه نمایشگاه باموقعیت غرفه‌ها

تعرفه نمایشگاه با موقعیت غرفه‌ها، حداقل متراژ :

هزینه اجاره غرفه براساس انتخاب آن شرکت براساس جدول زیر و طبق تعرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران می‌باشد.

  1. ﻏﺮﻓﻪ در ﺳﺎﻟﻦ سرپوشیده با تجهیزات پیش‌ساخته (ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﻣﺘﺮ ﻣﺮبع (تجهیزات پیش‌ساخته ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺎﻧﻞ‌ﻫﺎي اﻃﺮاف، موکت، یک ﻋﺪد پریز، روشنائی، یک ﻋﺪد میز، دو ﻋﺪد صندلی، کتیبه  با درج نام شرکت به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد.)
  2. ﻏﺮﻓﻪ در ﺳﺎﻟﻦ سرپوشیده ﺑﺪون تجهیزات (ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻮدﺳﺎز) (ﺣﺪاﻗﻞ40 ﻣﺘﺮﻣﺮبع)
  3. ﻏﺮﻓﻪ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺪون تجهیزات (ﺣﺪاﻗﻞ 20 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)
  4. براساس اعلام شرکت سهامی نمایشگاه‌ها قیمت تعرفه غرفه‌های ویژه در ورودی‌های سالن‌ها دو برابر می‌باشد.


نقشه سالن 6


نقشه سالن 7

جدول انتخاب غرفه بر اساس گرید سالن و قیمت هر مترمربع بر اساس نوع ساخت تعرفه‌های (داخلی یا ریالی– خارجی یا ارزی)

توضیح: مبلغ 175000 ریال هزینه بابت ارائه خدمات جانبی: مانند (موکت راهروها، برق مصرفی، پارکینگ و …) به صورت علی‌الحساب جهت هر مترمربع بعلاوه 9% مالیات ارزش بر افزوده در هنگام ثبت نام به ازای هر مترمربع هزینه اجاره غرفه دریافت خواهد شد.

– مشارکت‌کنندگان می‌بایست کل هزینه اجاره غرفه بعلاوه هزینه خدمات جانبی را به حساب شماره 0112347405002 و یا شماره شبا 700170000000112347405002 نزد بانک ملی کد 3271 واریز نمایند.

– شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان باتجهیز و کمتر از 40 مترمربع می‌باشد مجاز به ساخت غرفه به صورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سر درب غرفه، کف سازی یا تغییر کف غرفه و … نبوده و ملزم به انتخاب “بند یک فرم ثبت‌نام” و استفاده از سیستم پیش ساخته ویژه به انتخاب خود پرداخت هزینه آن به پیمانکار منتخب خود می‌باشند.

– در ﺻﻮرت ﻧﻤﺎیش کالاهای سنگین و حجیم و یا ماشین‌آلات و تجهیزات ﻧﻤﺎیشی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﺎص ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع بیش از 2 ﻣﺘﺮ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬت هماهنگی ﻻزم ﺑﺎ ذکر ﺗﻌﺪاد، وزن و اﺑﻌﺎد در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کتبا ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻋﻼم ﮔﺮدد، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ شرکت‌کنندگان در ﻫﻨﮕﺎم رزرو ﻏﺮﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد، وزن، ﺣﺠﻢ دﺳﺘﮕﺎه‌ها و ماشین‌آلات ﺧﻮد و همچنین ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮن‌هاي داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ دﻗﺖ کافی ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اینکه ﺟﺎي ﺳﺘﻮن‌ها در ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎلن‌ها ﺗﻘﺮیبی ﺑﻮده و فقط در ﻫﻨﮕﺎم خط‌کشی در ﺳﺎلن‌ها امکان ﻣﺸﺨﺺ کردن وضعیت ﺳﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت قطعی امکان‌پذیر می‌باشد، با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه تخصیص ﺑﺮق ﺷﺐ ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ایمنی ممکن نمی‌باشد.

– کلیه شرکت‌کنندگانی که ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺎز و یا در داﺧــﻞ ﻏﺮﻓﻪ (اﻋﻢ از داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ یا ﻓﻀﺎي ﺑﺎز) از ﺳﺎزه و یا تزئینات ویژه اﺳﺘﻔﺎده می‌نمایند، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ‌ﻫﺎي اجرائی و طی ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻌﻬﺪ ﻏﺮﻓﻪ‌ﺳﺎزي، ﺟﻤﻊ‌آوري و تخلیه (دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت) و اراﺋﻪ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ می‌باشند.

– ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺮاي ﻏﺮﻓﻪ‌ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺧﺬ تائید از ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺒﻘﻪ صورت پذیرد، شرکت‌کننده ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه ﻣﺘﺮاژ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺮاﺳﺎس هزینه ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎي مصوب نمایشگاهی می‌باشد.

درﺧﻮاﺳﺖ تغییر در اﻧﺘﺨﺎب غرفه باتجهیز به بدون تجهیز و یا بالعکس ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم کتبی به ستاد برگزاری تا حداکثر تاریخ  1398/10/12 خواهد بود و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ هزینه‌های ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ تائید از ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري می‌باشد.

مهم: ﺑﻪ شرکت‌کنندگانی که ﭘﺲ از انقضاء تاریخ مقرر درﺧﻮاﺳﺖ تغییر غرفه از باتجهیز به بدون تجهیز نمایند وﺟﻪی بابت ﻣﺎﺑﻪ‌اﻟﺘﻔﺎوت آن ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.

– کلیه ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت علی‌الحساب می‌باشند، ﺿﻤﻦ اینکه ﻣﺘﺮاژ نهائی ﻏﺮﻓﻪ ﭘﺲ از پایان عملیات ﺳﺎﺧﺖ و چیندمان ﻏﺮفه، ﻣﻼك تسویه ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و مشارکت‌کنندگان ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت افزایش ﻣﺘﺮاژ یا وﺟﻮد هزینه‌های جانبی دیگر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه‌های آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري اﻗﺪام نمایند.


نقشه سالن 6


نقشه سالن 7